Čištění spalinových cest

Čištění spalinových cest se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin v komínovém průduchu, kouřovodu a na lapači jisker a současně vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. O provedeném čištění vám bude vydána písemná zpráva.

Čištění spalinových cest sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně, je možné provádět svépomocí, je však nutné učinit o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou je třeba předložit odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

Pakliže jsou při čištění spalinové cesty zjištěny nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, je nutné neprodleně oznámit tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

Nepoužívaný komín, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „MIMO PROVOZ“ nebo jiným vhodným způsobem, se čištění neprovádí.