Kontrola komínů

Kontrola spalinové cesty se provádí posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálů a předmětů v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům, posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby a posouzením jeho stavebně technického stavu. O provedené kontrole vám bude vydána písemná zpráva.

Pakliže jsou při kontrole spalinové cesty zjištěny nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, je nutné neprodleně oznámit tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

Nepoužívaný komín, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „MIMO PROVOZ“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola neprovádí.