Revize komínů

Revize spalinové cesty se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební úpravě komínu. Stejně tak při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, nebo před jeho výměnou či novou instalací, po komínovém požáru, nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. O revizi spalinové cesty vám bude vydána písemná zpráva.

Pakliže jsou při revizi spalinové cesty zjištěny nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, je nutné neprodleně oznámit tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.